Įgyvendindama Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, AB „Grigeo“ įmonių grupė įsteigė vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir praneša apie tokios informacijos nagrinėjimo bendrovėse procedūrą.

Kas gali pateikti pranešimą?

Bet kuris asmuo, kurį su AB „Grigeo“ įmonių grupės bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai gali pateikti informaciją apie pažeidimą bendrovėje.

Kokius pranešimus galite pateikti?

Galite pateikti pranešimus apie bet kurioje iš AB „Grigeo“ įmonių grupės bendrovių galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pažeidimu.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kaip galite pateikti pranešimą?

1.   AB „Grigeo“ įmonių grupės vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu:

 •  Elektroniniu paštu: užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu pranesejuapsauga@grigeo.lt
 •  Paštu: atsiunčiant informaciją paštu atitinkamos AB „Grigeo“ įmonių grupės bendrovės buveinės adresu. Informacija turi būti pateikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta žyma „Pranešimas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, atplėšti atsakingam asmeniui“.

  2. Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

  3.   Viešai.

Kokia bus pranešimo nagrinėjimo procedūra?

Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos būsite informuoti apie priimtą sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo procedūros (ne)pradėjimo, o baigus nagrinėti pranešimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną – apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Kaip bus užtikrinama Jūsų apsauga?

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.